The Church Logo with Mary and Jesus, the priest of the church can also be seen in the background


Ἡ μετάνοια θά ἀποτρέψει τά σχέδια καί τήν καταδυνάστευση τῆς ΝΤΠ

Ἀπόσπασμα τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου στίς


Κωνσταντίνα - Απρίλιος 2022
1)

Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγύπτια, πού γιορτάζουμε σήμερα, μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ μετάνοια διασώζει τόν ἄνθρωπο ὁλόκληρο. Διασώζει τό κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι τό αὐτεξούσιο καί τό νοερό, διασώζει καί τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι τό καθ’ ὁμοίωση, ἤ μᾶλλον πιό σωστά, βάζει τόν ἄνθρωπο στό νά ἐπιτύχει τόν προορισμό του, τόν θεόσδοτο προορισμό του, τόν βάζει στόν δρόμο γιά νά τόν ἐπιτύχει, τόν βάζει δηλαδή στήν προοπτική αὐτή τοῦ καθ’ ὁμοίωση, στήν θέωση δηλαδή, τόν ὁδηγεῖ στήν θέωση. Καί πρώτη θέωση, ἡ ἀρχή τῆς θεώσεως, εἶναι ἡ μετάνοια. Καί ὅσο βαριά καί ἄν ἔχει κανείς ἁμαρτήσει, ἔχουμε τήν Ἁγία Μαρία καί πλῆθος ἄλλων Ἁγίων πού εἴχανε ἁμαρτήσει πάρα πολύ βαριά, καί τούς ἔχουμε σάν πρότυπο. Ὅσο, λοιπόν, ἄν ἔχει κανείς βαριά ἁμαρτήσει βλέπει σ’ αὐτούς τούς Ἁγίους καί παίρνει θάρρος καί μετανοεῖ κι αὐτός καί σώζεται.

Posted on Thursday, March 03, 2022
2)

Σήμερα, ὅπως καί πάντοτε, οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς καταδυναστεύουν τούς ἀνθρώπους. Δεχόμαστε πλέον ἀπροκάλυπτα ἐπίθεση ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Ἴσως θά εἴδατε μία συνέντευξη αὐτοῦ τοῦ περίφημου παγκοσμιοποιητοῦ, ὁ ὁποῖος προωθεῖ τόν μετανθρωπισμό καί εἶναι σύμβουλος τοῦ ἐπίσης περίφημου αὐτοῦ, τοῦ Κλάους Σβάμπ, πού ἔχει τά ἡνία στό παγκόσμιο οἰκονομικό φόρουμ, πού σχεδίασε αὐτή τήν ψευτοπανδημία, καί οὐσιαστικά εἶναι αὐτοί πού κυβερνοῦν σήμερα τόν πλανήτη, μαζί μέ ἄλλες διάφορες μυστικές σιωνιστικές ὀργανώσεις, πού δέν εἶναι πλέον καί τόσο μυστικές, ἀλλά ἀπροκάλυπτα φανερώνονται καί μᾶς λένε τά σχέδιά τους. Ἴσως λοιπόν θά τόν ἀκούσατε αὐτόν τόν ἄνθρωπο, πού εἶπε, ὅτι δέν χρειαζόμαστε πλέον τούς ἀνθρώπους! Ἤδη τό ἔχουν προγραμματίσει νά μειώσουν τόν παγκόσμιο πληθυσμό στό ἕνα δίς, ἴσως καί στά 500 ἑκατομμύρια ἄν μπορέσουν, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ σατανᾶ, πού εἶναι γραμμένες σέ αὐτές τίς πλάκες στήν Τζώρτζια στήν Ἀμερική.
Ὅλα αὐτά τά λένε πλέον ἀπροκάλυπτα καί μᾶς λένε ὅτι πλέον «πρέπει νά παραδώσουμε τήν ἐλευθερία.. καί τί ἀνοησίες;.. τί μύθοι εἶναι αὐτοί περί αὐτεξουσίου;.. πῶς μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά τέτοιους μύθους, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει αὐτεξούσιο;..».

Posted on Thursday, March 03, 2022
3)

Ὁ ἄνθρωπος κατ’ αὐτούς πρέπει νά εἶναι ἕνα ρές, ἕνα πράγμα δηλαδή, καί αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν μέ ὅλη αὐτή τήν σχεδιασμένη παγκοσμιοποίηση, μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ, ἀλλά καί τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τῆς πληροφόρησης. Βλέπετε, ὁποιαδήποτε ἀντίθετη φωνή δέν ἔχει καμία πρόσβαση στήν τηλεόραση καί στό διαδίκτυο καταδιώκεται, πέφτει. Δέν ἐπιτρέπουν τίποτε νά βγεῖ ἄλλο, ἐκτός ἀπό αὐτά πού λένε οἱ ἴδιοι.
Ἔχουνε σχεδιάσει νά φτιάξουνε ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος θά εἶναι εἵλωτας καί θά τούς ὑπηρετεῖ
καί ὅποιος δέν τούς ὑπηρετεῖ θά ἐξαφανίζεται. Γι’ αὐτό ἐπιδιώκουν τή σύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέσω τῆς νανοτεχνολογίας μέ τό διαδίκτυο, ὥστε νά μποροῦν νά ἐλέγχουν καί τίς σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου. Καί πηγαίνουμε, ἑπομένως, ἄν δέν ἔχουμε μετάνοια καί πίστη στόν Θεό, σάν πρόβατα στή σφαγή πού μᾶς ἔχουν αὐτοί ἑτοιμάσει. Ἀλλά βέβαια πάντα θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ Ἅγιοι θά μᾶς δείχνουν τόν δρόμο, καί ὅσοι εἶναι ἀληθινά σοφοί, ἀληθινά ἔξυπνοι, θέλουν νά παραμείνουν ἀληθινοί ἄνθρωποι, θά ἀκολουθήσουν τόν Κύριο καί τούς Ἁγίους. Καί δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά τά ὁποῖα αὐτοί ἔχουν σχεδιάσει. Λυπούμαστε ὅμως πάρα πολύ, γιά ὅλους αὐτούς πού θά πέσουν στήν παγίδα τους, ἤδη ἔπεσαν ἀρκετοί μέσω τοῦ «διαβολίου» αὐτοῦ, καί παρέδωσαν τό σῶμα τους, νά γίνει βορά σέ αὐτά τά ἄγρια θηρία τῆς παγκοσμιοποίησης καί τήν ψυχή τους δυστυχῶς! Καί βέβαια καί γιά αὐτούς ὑπάρχουν ἀκόμα κάποια περιθώρια μετανοίας, ἄν θελήσουν, γιά νά βγοῦνε ἀπό αὐτόν τόν ὁλοκληρωτισμό καί αὐτήν τήν «ἀπάνθρωποποίηση» πού ἔχει σχεδιαστεῖ. Γιατί ὁ μετάνθρωπος θά εἶναι οὐσιαστικά ὑπάνθρωπος καί ἀπάνθρωπος. Καί ἔτσι εἶναι κάθε ἄνθρωπος πού φεύγει ἀπό τόν Θεό, ὑπανθρωπίζεται καί ἀπανθρωπίζεται. Γιατί ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν Θεάνθρωπο γίνονται ἀληθινοί ἄνθρωποι.

Posted on Thursday, March 03, 2022
4)

Εὐχόμαστε λοιπόν, καί μέ τίς εὐχές τῆς Ἁγίας Μαρίας, νά μήν ὑποταχθοῦμε, καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι καί ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς νά μήν ὑποταχθοῦμε σ’ αὐτά τά καταχθόνια σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἔχουμε πεῖ, δροῦν ἀντίθετα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ Θεός δέν θέλει παγκοσμιοποίηση. Θέλει τά ἔθνη νά ἔχουνε ὅρια καί ἔχει ὁρίσει μάλιστα, λέει, ὁ Θεός τά ὅρια τῶν Ἐθνῶν! Καί ὅ,τι ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός, κανένας δέν μπορεῖ καί δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει. Ὅπως ἔχει ὅρια καί στή φύση. Καί σήμερα αὐτοί οἱ ἄνθρωποι -σύν τοῖς ἄλλοις- προωθοῦν καί αὐτή τήν ἀλλοίωση τῆς φύσεως καί κηρύττουν ὅτι καί ἡ ἀνωμαλία καί ἡ διαστροφή εἶναι κάτι φυσιολογικό! Καί ἡ ὁμοφυλοφιλία καί ὅλα αὐτά τά γνωστά.. Βλέπετε, τό δαιμονικό πακέτο πάει πάντα ὁλόκληρο.. ἀνηθικότητα, αἵρεση, οἰκονομικός ἀποκλεισμός, ὁλοκληρωτισμός, ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ αὐτεξουσίου, καθυποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος, ὅτι «οἱ ἄρχοντες ἡμῶν», οἱ βασιλεῖς ἡμῶν, πού καλοῦνται καί μέ ὡραῖα ὀνόματα ἀπό σᾶς, «εὐεργέται» λέει καλοῦνται, «αὐτοί» λέει «σᾶς καθυποτάσσουν» , σᾶς καταδυναστεύουν, λέει ὁ Κύριος. Ζοῦμε αὐτή τήν ἐπαλήθευση τοῦ νόμου τοῦ Κυρίου.
Ἀλλά μποροῦμε νά μείνουμε ἐλεύθεροι ἀπό αὐτή τήν καταδυνάστευση, ὅταν φύγουμε εἰς τήν ἔρημο, ὅπως ἡ Ἁγία Μαρία. Ποιά ἔρημο; Ὄχι τήν τοπική ἔρημο -πού βέβαια ἴσως χρειαστεῖ καί αὐτό κάποια στιγμή- ἀλλά στήν τροπική ἔρημο, στήν ἔρημο ἀπό τά πάθη, στήν ἔρημο ἀπό τήν ἁμαρτία, στόν χῶρο τῆς Ἁγίας μας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα καί καλό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς!

π. Σάββας

Αναρτήθηκε από Προσκυνητής
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Posted on Thursday, March 03, 2022
Published 13/04/22
Wednesday, April 20, 2022

Κωνσταντίνα

EkklisiaNeaSilata.com
Copyright 2021-2022